Regulamin

§1. WSTĘP

1. Witamy na stronie delaware24.pl. Jeśli chcesz korzystać z niniejszej witryny, automatycznie akceptujesz regulamin oraz zobowiązujesz się przestrzegać poniższych warunków korzystania z serwisu. Jeśli nie akceptujesz regulaminu, opuść niniejszy serwis.

2. Regulamin ten określa warunki oraz sposób funkcjonowania Serwisu a korzystanie z niego jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 roku a obecna wersja datowana jest na dzień 23 maj 2018 roku.

3. Serwis może dokonać dowolnych zmian w niniejszym serwisie w dowolnym momencie jeśli takie zmiany wymuszają zmiany obowiązujących przepisów prawa lub też w odpowiedzi na zmiany w serwisie bądź też rozwój serwisu.

§2. DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć jako zdefiniowane poniżej.

2. Usługodawca: OCF Center LLC & Delaware Business Fillings. 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, USA.

3. Regulamin – niniejszy dokument.

4. Serwis lub Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej delaware24.pl przez Usługodawce na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Usługa świadczona droga elektroniczna – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne zadanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresja cyfrowa i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu.

7. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie.

8. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.

9. System teleinformatyczny – zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz zgłaszać swoje pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności.

2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do działania na szkodę innych osób w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby bądź firmy oraz zamieszczania materiałów naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

§4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania i które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.

2. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość i bezpieczeństwo tych stron.

§5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca. Ochronie prawnej podlega także kod strony zarówno w całości jak i w poszczególnych elementach, który traktowany jest jako rezultat pracy twórczej. Ochronie podlegają także wszelkie treści dostępne na stronie.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis może być swobodnie wykorzystywane jako platforma informacyjna oraz wymiany treści. Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystywanie treści na niej zamieszczonej przez użytkowników oraz osoby trzecie. Zabronione jest także używanie programów lub skryptów komputerowych, chyba że uzgodniono inaczej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest data, od której obowiązują jego postanowienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.

4. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem bądź też innymi osobami, będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.