Delaware - firma, spółka, dokumenty, USA

Przedstawiamy Państwu szablonowy wzór umowy jaka po wypełnieniu formularza przygotowana jest do zatwierdzenia pomiędzy nami a Państwem. Jest to wzór umowy do pakietu złotego. Prosimy o uważna lekturę.

§1. Definicje.

1. Jeśli w jakimkolwiek miejscu umowy mowa jest o LLC (Limited Liability Company) – forma organizacyjna spółki jurysdykcji jej lokalizacji (stan Delaware w USA), organizacyjnie i prawnie najbardziej zbliżona do polskiego odpowiednika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Jeśli w jakimkolwiek miejscu umowy mowa jest o Delaware – stan w USA.
3. Jeśli w jakimkolwiek miejscu umowy mowa jest o USD – dolar amerykański lub odpowiednia wartość ceny sprzedaży pieniądza według kursu BZWBK z dnia wystawiania rachunku dostępny na stronie banku: http://www.bzwbk.pl/przydatne-informacje/kursy-walut/pieniadz/kursy-walut-pieniadz.html
4. Jeśli w jakimkolwiek miejscu umowy mowa jest o Spółce – ma się na myśli spółkę prawa handlowego, której powołanie opisane jest w §2.

§2. Przedmiot umowy.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powołania na rzecz Zleceniodawcy Spółki według wytycznych przekazanych przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy to jest:

a. Jurysdykcja i forma prawna: USA, stan Delaware, LLC (Limited Liability Company);
b. Udziałowiec: Tak jak Zleceniodawca, udziałowiec ukryty w rejestrze;
c. Nazwa Spółki: …… LLC
d. Dodatkowe usługi:

i. Adres Rejestracyjny w Newark, DE, USA (1 rok);
ii. Lokalny Registrar Agent (1 rok);
iii. Certificate of Good Standing (1 egzemplarz);
iv. Potwierdzenie notarialne dokumentów (minutes of organizational meeting of LLC);
v. Apostille wystawione do Certificate of Formation – aktu założycielskiego spółki LLC;
vi. Wnioskowanie o numer EIN (numer podatkowy) do IRS;
vii. Przesyłka dokumentów z USA do Polski (FedEx Box);
viii. Pieczęć tłoczona Spółki (sygnowana nazwą, formą prawną, datą powołania i stanem Delaware);
ix. Sygnowany nazwą Spółki segregator z zestawem dokumentów;
x. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów z języka angielskiego na język polski (apostille i minutes);
xi. Pomoc w otwarciu rachunku bankowego w BZWBK lub PKOBP (do wyboru przez Zleceniodawcę);
xii. CD z zestawem wzorów dokumentów i formularzy oraz program komputerowy do fakturowania;
xiii. Kod zniżkowy (200,00zł) na zakup programu Sokrates.

2. W drugim i kolejnym roku Zleceniobiorca będzie świadczył usługi:

a. Udostępnienie Spółce adresu rejestracyjnego w Newark, DE, USA (na drugi rok);
b. Usługa Registrar Agent dla Spółki (na drugi rok);
c. Przygotowanie formularzy związanych z domicyliacją do Sekretarza Stanu i związanych z obowiązkiem TD F 90-22.1 (FBAR) jeśli Zleceniodawca będzie miał taki obowiązek sprawozdawczy;
d. Dokonanie opłaty zobowiązań podatkowych (po uprzedniej przedpłacie Zleceniodawcy), które w chwili podpisania umowy wynoszą ryczałtowo USD 300,00.

§3. Adres Spółki

1. Zleceniobiorca na potrzeby rejestracji Spółki i zgodnie z §2. punkt 1.d.i. oraz 2.a. udostępnia Spółce adres rejestracyjny w Newark (Delaware). Adres ten nie jest jednak adresem korespondencyjnym Spółki.
2. Jeśli Spółka chce używać adresu rejestracyjnego jako adres korespondencyjny, adres ten może zostać udostępniony na potrzeby korespondencji osobną umową lub aneksem do niniejszej umowy.
3. W przypadku korzystania z adresu korespondencyjnego, dodatkowe opłaty w wysokości USD 49,00 jednorazowej opłaty setup fee plus USD 89,00 za każdy pakiet 12 listów, które napłyną na adres rejestracyjny.

§4. Przygotowanie rocznej dokumentacji oraz rozliczenia z IRS i Sekretarzem Stanu

1. Zleceniobiorca zgodnie z §2. c. przygotuje niezbędne do domicyliacji dokumenty do Sekretarza Stanu. Dokona również zapłaty franchise tax (§2. punkt 2.d.) w wysokości na chwilę podpisania umowy USD 300 (po uprzedniej przedpłacie Zleceniodawcy). Zleceniobiorca również przygotuje i złoży formularz TD F 90-22.1 na podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę informacji.
2. Czynności z §2. punkt c nie obejmują przygotowywanie rozliczeń Spółki z IRS i innych jeśli Spółka zgłosi się do innej formy opodatkowania podatkami i opłatami federalnymi w trakcie trwania niniejszej umowy bez wiedzy Zleceniobiorcy.

§5. Wynagrodzenie.

1. Za czynności wykazane w §2. punkt 1. Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie w wysokości: USD 1299,00 płatne z góry na konto bankowe Pełnomocnika według wystawionej faktury od Pełnomocnika.
2. Za czynności wykazane w §2. punkt 2. Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie w wysokości: USD 449,00 płatne w terminie 14 dni przed każdą rocznicą umowy.
3. Franchise tax z §2. punkt 2.d. płatne jest za pośrednictwem Zleceniobiorcy na podstawie faktury proforma wystawianej w dniu 1 kwietnia każdego roku począwszy od 2015 roku za rok poprzedni (za 2014) z terminem płatności 30 dni (do dnia 1 maja) po uprzedniej przedpłacie (zapłacie ww. faktury proforma).
4. Na życzenie Zleceniodawcy opłaty franchise tax z §2. punkt 2.d. Zleceniodawca może dokonać bezpośrednio w biurze Sekretarza Stanu. W tym przypadku konieczne jest przekazanie informacji do Zleceniobiorcy o takim zamiarze minimum na 14 dni przed wskazanym powyżej terminem.
5. W przypadku wzrostu kwoty franchise tax (§2. punkt 2.d.), Zleceniobiorca naliczy wyższą opłatę (powiększoną o wzrost).

§6. Oświadczenia.

1. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie informacje przekazane Zleceniobiorcy są poprawne i aktualne.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności do realizacji niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że zdobyte podczas realizacji niniejszej umowy informacje nie zostaną przekazane żadnej innej osobie czy też instytucji trzeciej niebiorącej czynnego udziału w procesie realizacji niniejszej umowy.
4. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie czynności, czynności prawne i kroki wykonywane za pomocą lub tyczące się Spółki wykonuje na własną odpowiedzialność.

§7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje uzyskane o Zleceniodawcy i Spółce Zleceniobiorca zachowają w poufności i tajemnicy. Zleceniobiorca nie będą przechowywać wersji elektronicznej informacji na żadnych serwerach czy też urządzeniach podpiętych do sieci internet.
2. Wszystkie dokumenty (oryginały) Zleceniobiorca wyda Zleceniodawcy natychmiast po inkorporacji Spółki.
3. Wszystkie dokumenty (kopie) Zleceniobiorca wyda Zleceniodawcy natychmiast po zakończeniu niniejszej umowy.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze strony.
5. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron w terminie 1 miesiąca. Wypowiedzenie powinno zostać złożone listem poleconym na adres wskazany we wstępie umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a sądem właściwym dla rozstrzygania niniejszych sporów jest Sąd polski właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.