Apostille de La Haye – potwierdzenie dokumentów

Delaware - firma, spółka, dokumenty, USA

Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America (Państwo: Stany Zjednoczone Ameryki)
This public document: (Niniejszy document urzędowy)
2. has been signed by Jeffrey W. Bullock (został podpisany przez: Jeffrey W. Bullock)
3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware (osobę działającą w charakterze Sekretarza Stanu Delaware)
4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State (zaopatrzony jest w pieczęć/stempel Biura Sekretarza Stanu)

Certified (Poświadczony)

5. at Dover, Delaware (Dover, Delaware)
6. DATA
7. by Secretary of State, Delaware Department of State (przez Sekretarza Stanu, Departament Stanu Delaware)
8. No. NUMER
9. Seal/Stamp (Pieczęć/Stempel) ZŁOTA PIECZĘĆ SEKRETARZA STANU
10. Signature (Podpis): Secretary of State PODPIS

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF FORMATION OF „NAZWA SPÓŁKI”, FILED IN THIS OFFICE ON THB DATA SŁOWNIE I GODZINA

Ja, Jeffrey W. Bullock, Sekretarz Stanu Delaware niniejszym zaświadczam, iż załączony dokument stanowi wierną i prawdziwą kopię aktu założycielskiego spółki NAZWA SPÓŁKI, złożonego do akt niniejszego biura DATA SŁOWNIE I GODZINA

Może cię zainteresować: