Statement of actions taken to organize LLC

Delaware - firma, spółka, dokumenty, USA

Statement of actions taken to organize NAZWA SPÓŁKI

Czynności podjęte w celu ustanowienia NAZWA SPÓŁKI

FIRST: Organizer, directed the Secretary of State for the State of Delaware to register the name and certify the formation of NAZWA SPÓŁKI, Delaware limited liability company (the „Company”),

PO PIERWSZE Organizator, złożył wniosek do Sekretarza Stanu Stanu Delaware o zarejestrowanie nazwy i poświadczenie ustanowienia „NAZWA SPÓŁKI” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanie Delaware („Spółka”).

SECOND: This meeting is intended to organize and perfect the Company. The Organizer now elects NAZWISKO UDZIAŁOWCA, as Initial Member(s) (the „Initial Member(s)”) with full power to operate and bind the undertaking, until such time as successors are elected and qualify.

PO DRUGIE: Celem niniejszego posiedzenia jest zorganizowanie i ustanowienie Spółki. Zakładający niniejszym wyznacza osobę: NAZWA UDZIAŁOWCA na Pierwszego Wspólnika w pełni uprawnionego do prowadzenia działalności, do czasu ustanowienia upoważnionych następców.

THIRD: The Organizer has been retained to act as the Registered Agent for the Company. The Organizer assumes no further liabilities other than those consistent with that relationship.

PO TRZECIE: Organizator wybrany jako Przedstawiciel Urzędowy (Registered Agent) do działania na rzecz Spółki. Zakładający nie przyjmuje żadnych dalszych zobowiązań innych niż czynności zgodne z rzeczoną relacją/stosunkiem.

FOURTH: That from this day hence, the Organizer has fulfilled its obligations and relinquishes all further duties and authorities of the Company to the Initial Member(s), subject only to the right to correct errors of record with respect to the formation of the Company.

PO CZWARTE: Od tej chwili, Zakradający wypełnił swoje zobowiązania i zrzeka się wykonywania dalszych obowiązków i uprawnień dla Spółki na rzecz Pierwszego Wspólnika, z zastrzeżeniem wyłącznie prawa do wprowadzania poprawek w zakresie błędów w rejestrze w odniesieniu do ustanowienia niniejszej Spółki.

ORGANIZER: Podpis

Może cię zainteresować: