Minutes of organizational meeting

Delaware - firma, spółka, dokumenty, USA

Minutes of organizational meeting of NAZWA SPÓŁKI LLC

Protokół z posiedzenia organizacyjnego spółki NAZWA SPÓŁKI LLC

The „Organizer”, does hereby adopt the following resolutions on behalf of the Initial Member(s) of NAZWA SPÓŁKI, a Delaware limited liability company (the „Company”):

“Organizator” niniejszym podejmuje następujące uchwały w imieniu członka założyciela (członków założycieli) spółki NAZWA SPÓŁKI, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Stanu Delaware („Spółka”):

RESOLVED, that the Organizer has taken all necessary actions to form the Company as a limited liability company pursuant to the laws of the State of Delaware;

UCHWALONO, że organizator podjął wszelkie konieczne działania w celu utworzenia Spółki o charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą zgodnie z przepisami prawa Stanu Delaware;

RESOLVED, that a copy of the Certificate of Certificate of Formation of the Company as filed in the Office of the Secretary of State of Delaware be, and the same hereby is, ordered filed in the minute book of the Company;

UCHWALONO, że kopia Aktu Założycielskiego Spółki złożona do biura Sekretarza Stanu Delaware będzie i niniejszym zostaje złożona w księdze protokołów Spółki;

RESOLVED, that the number of initial member(s) of the Company shall be ILOŚĆ UDZIAŁOWCÓW and that the following named person(s) shall constitute the initial member(s) of the Company (the „Initial Member(s)”):

UCHWALONO, że liczba członków założycieli spółki powinna wynosić ILOŚĆ UDZIAŁOWCÓW oraz że niniejsza wymieniona (wymienione) osoba (osoby) jest (są) członkiem założycielem (członkami założycielskimi) Spółki:

IMIĘ I NAZWISKO UDZIAŁOWCA / UDZIAŁOWCÓW

ADRES

RESOLVED, that from this day hence, the Organizer has fulfilled its obligations and relinquishes all further duties and authorities of the Company to the Initial Member(s), subject only to the right to correct errors of record with respect to the formation of the Company.

UCHWALONO, że z dniem dzisiejszym Organizator wypełnił swoje zobowiązania i zrzeka się wszelkich dalszych obowiązków oraz zakresu kompetencji w Spółce na rzecz członka założyciela (członków założycieli) Spółki, zachowując jedynie prawo do korekty błędów w zapisie w odniesieniu do założenia spółki

Signed and executed by the Organizer on DATA

Podpisanoi uprawomocniono przez Organizatora DATA

PODPIS ORGANIZER

Sworn to and subscribed before me a Notary public for the State of Delaware and County of New Castle, this DATA

Zaprzysiężono i podpisano przede mną, notariuszem w Stanie Delaware Hrabstwo New Castle Data

PODPIS I PIECZĘĆ NOTARIUSZA

Może cię zainteresować: