Porównanie ustroju politycznego USA i Polski

Porównanie ustroju politycznego USA i Polski

Każdy z systemów politycznych czy ustrojów na świecie jest wyjątkowy. Każdy z nich charakteryzuje się określonymi elementami władzy ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej. Niemniej jednak dopiero analiza porównawcza jest w stanie ukazać nam główne różnice i podobieństwa ustroju politycznego poszczególnych państw.

Władza ustawodawcza

W Polsce jak i Stanach Zjednoczonych występuje dwuizbowość, w Polsce funkcje izby wyższej sprawuje Sejm, izby niższej natomiast Senat. Kadencja obu trwa 4 lata, a do ich kompetencji należy np. zmiana konstytucji, uchwalanie ustaw czy budżetu państwa, do tego Sejm ma możliwość uchwalenia wotum nieufności jak i możliwość powoływania określonej osoby na stanowisko. W USA natomiast jest Senat jak i Izba Reprezentantów. Kadencja pierwszej wynosi 6 lat, jednak jedna trzecia składu zmieniana jest co dwa lata, natomiast kadencja drugiej wynosi 2 lata. Obie izby w państwie są na tym samym poziomie kompetencji, są tak samo ważne. Do zadań obu izb należy uchwalanie ustaw jak i budżetu, podobnie jak w Polsce. Wyjątkową funkcją natomiast jest decydowanie o wojnie jak i o zawarciu pokoju przez USA.

Władza wykonawcza

Władze wykonawczą w obu państwach sprawują prezydenci, w Polsce dodatkowo funkcję tą sprawuje Rada Ministrów. Kadencja prezydentów różni się, ponieważ w USA trwa 4 lata, w Polsce natomiast 5 lat. Jeżeli chodzi o powołanie prezydentów, to różni oba państwa chyba najbardziej. W Rzeczpospolitej prezydenta wybiera się w wyborach powszechny i bezpośrednich, natomiast Rada Ministrów powoływana jest przez Sejm i Prezydenta. W Stanach Zjednoczonych obowiązują wybory pośrednie, wyborcy wybierają elektorów, a następnie na ich barkach leży ciężar wyboru prezydenta USA.

Władza legislacyjna

W obu państwach na szczycie hierarchii sądowniczej stoi Sąd Najwyższy. W Polsce warto wymienić jeszcze Trybunał Konstytucyjny, który ma kompetencje do rozstrzygania sporów dotyczących zgodności ustaw z konstytucją, w USA funkcję tą pełni również Sąd Najwyższy i nie jest to rozdzielone.

Podsumowanie

Łatwo zauważyć, że mimo bardzo podobnej kultury jak i wyznania podejście do polityki w Polsce jak i USA jest de facto inne, system demokratyczny jak i wyborczy wydaje się być bardziej dopracowany i rozwinięty, jak i odpowiednio dostosowany do potrzeb społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych.

Może cię zainteresować: